De lunes a jueves de 9h00 a 13h00 y de 15h00 a 19h00 - Viernes de 9h00 a 15h30 - Sábado y domingo cerrado

Politica de privacidad

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

IMMOBILIÀRIA SUPERIOR, SA (en endavant, l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment normatiu de la normativa qualificada de Protecció de Dades Personals.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades Personals en compliment del que estableix l’article 16 de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

 • Identitat: IMMOBILIÀRIA SUPERIOR, SA
 • Direcció i Codi Postal: C/ de la Sardana nº5 – Baixos, Andorra la Vella – AD500
 • Telèfon: +376 808 080E-mail:  superior@andorra.ad
 • Dades de contacte del RPD / DPD: M. Jordana, info@immobiliariasuperior.com

 

Finalitat del tractament

L’Entitat tractarà informació que ens proporcionaran les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visites i reunions a les nostres instal·lacions.
 • Gestionar la prestació i realització dels serveis i productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulen les persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials. És a dir, el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre les activitats, articles d’interès i informació general relacionada amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball, mitjançant el Curriculum Vitae o un altre medi amb la finalitat de iniciar un procés de selecció i reclutament.
 • Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través de controls d’accés, sistemes de videovigilància i altres sistemes de control / identificació d’accés.
 • Complir amb les disposicions legals que s’apliquen a l’Entitat i a les seves activitats en matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.
 • Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns que siguin establerts per l’Entitat amb la finalitat de gestió de comunicacions / denúncies i de compliment normatiu.
 • Tots aquells tractaments que ens resulti d’aplicació per l’adequat compliment de les normatives i requeriments oficials / sectorials als que estan subjectes a la nostra activitat.  Per tal de desenvolupar la seva atenció i gestió de les finalitats anterior, el titular conscient del tractament de les seves dades per les finalitats anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa qualificada de Protecció de Dades i la política que estem detallant. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets especificats en la present política.

 

Criteris de conservació de les dades tractades

 • Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportats en els contractes, ofertes i/o propostes de serveis, així com les de la resta de persones la qual la seva intervenció sigui necessària, seran conservades durant el temps que estigui vigent els serveis contractats. Al finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a l’Entitat. Les dades de caràcter personal es mantindran de forma que permetin la identificació i l’exercici dels Drets de les persones interessades i, sota les mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquestes.
 • Gestió del Curriculum Vitae: l’Entitat, com a norma general, conserva el seu Curriculum Vitae pel termini màxim d’un any. Un cop finalitzi aquest termini, de manera automàtica es procedirà a la seva destrucció.
 • Gestió de Contractes de Treball: les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps en que estigui vigent la relació laboral i, al finalitzar la mateixa, en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una legislació.
 • Altres: la resta de dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol tipus de medi, seran conservats durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per la que van ser aportats.

Legitimació

Les bases legals que habiliten a l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, potencials clients, son:

 • El consentiment de les persones interessades per la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El consentiment dona’t pels candidats a un lloc de treball amb la finalitat de selecció i reclutament.
 • El marc de prestació i/o contractació de serveis / productes amb l’Entitat.
 • L’interès legítim per remetre comunicacions informatives, comercials i/o altres ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre medi.
 • El compliment de les obligacions legals i els procediments interns de compliment normatiu.
 • L’interès legítim per garantir la seguretat a les oficines, instal·lacions i persones.

 

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, tret de disposició legal.

 

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors son les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Direccions postals i electròniques.
 • Dades facilitades i/o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.

 

Drets

Drets d’Accés, Rectificació, Supressió / “Oblit”: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat es tracten dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen el dret d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per les finalitats que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas de la qual únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret que hi hagi motius legítims imperatius , o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment prestat: les persones interessades tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, tret en casos de tractaments de dades personals previstos a la normativa de Protecció de Dades o que aquests siguin necessaris per la prestació del servei contractat i no requereixin d’aquest consentiment. No obstant, aquesta retirada no té efectes retroactius, per tan, no afectarà a la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.

Dret a la portabilitat: les persones interessades tindran dret a la portabilitat de les seves dades, quan el tractament d’aquestes s’efectua per mitjans automatitzats. Així doncs, tindran dret a sol·licitar, rebre i obtenir per part de la persona interessada, les dades que l’afecten.

 

Mesures de seguretat i de control

En compliment de la normativa qualificada de Protecció de Dades, l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal aplicant mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, a efectes de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació que gestiona d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Agraïm que posi en coneixement del Responsable i/o Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte establertes en la present Política de Privacitat, qualsevol risc de seguretat, dels que tingui indicis o coneixement, que pugui comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per evitar un tractament no autoritzat, pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

Autoritat de Control

En cas de divergències amb l’Entitat en relació amb el tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de dades corresponent. A Andorra, aquesta Autoritat és l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad/ca)

 

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra Política, contactant amb el Responsable i/o Delegat de Protecció de Dades a la direcció indicada a l’inici de la present Política.

Suscríbete a nuestra newsletter: