Residència sense Activitat Lucrativa (residència passiva) a Andorra: requisits i vigència.

Residència sense Activitat Lucrativa (residència passiva) a Andorra: requisits i vigència.

Informació actualitzada el 2018: Regulat en la Llei 9/12, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i en la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració

QUI ES CONSIDERA UN RESIDENT SENSE ACTIVITAT LUCRATIVA?

La persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 90 dies per any natural sense exercir-hi cap activitat laboral o professional.
El resident sense activitat lucrativa pot desenvolupar les activitats necessàries per a la gestió del seu propi patrimoni i, en particular, les funcions que li corresponguin com a administrador de les entitats en el capital o en els fons propis de les quals tingui una participació igual o superior al cinquanta per cent, i sempre que el càrrec d’administrador no sigui remunerat.

 

QUINA VIGÈNCIA TÉ LA RESIDÈNCIA SENSE ACTIVITAT LUCRATIVA?

  • L’autorització inicial de residència sense activitat lucrativa s’atorga per un període de dos anys prorrogable. La primera renovació es concedeix per un període de dos anys i la segona i successives per un període de tres anys.

 

QUINS REQUISITS ECONÒMICS HA DE COMPLIR UN RESIDENT SENSE ACTIVITAT LUCRATIVA?

Ha d’invertir de forma permanent i efectiva una quantitat igual o superior a 400.000 euros en alguna o diverses tipologies dels actius que s’indiquen a continuació:

a) Béns immobles situats en el territori del Principat d’Andorra.
b) Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents en el Principat d’Andorra.
c) Instruments de deute o financers emesos per entitats residents en el Principat d’Andorra.
d) Instruments de deute emesos per qualsevol Administració pública del Principat d’Andorra.
e) Dipòsits no remunerats en l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

 

Addicionalment, ha de dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances l’import de 50.000 euros no remunerats, més 10.000 euros addicionals per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de resident. Aquests imports seran deduïts dels 400.000 euros mencionats en l’apartat anterior, i li seran retornats en cas de deixar o perdre la residència.

 

QUINS ALTRES REQUISITS HA DE COMPLIR UN RESIDENT SENSE ACTIVITAT LUCRATIVA?

 
  • Ésser major d’edat o menor emancipat, i no estar incapacitat per resolució judicial ferma.
  • Acreditar que es disposa de mitjans econòmics suficients que permetin a la persona sol·licitant i a les persones al seu càrrec residir al Principat d’Andorra per tot el temps de vigència de la residència.
  • Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per a la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec per tot el temps de vigència de la mateixa.
  • Demostrar documentalment que és propietari o llogater d’un habitatge o que ha iniciat els tràmits per adquirir un habitatge al Principat els quals hauran de concloure en el termini d’un any a comptar de la presentació de la sol·licitud de residència.
Subscriu-te a la nostra newsletter: